• اصلی صفحه, عناوین
 • هفتگی های توزیع, پیام
 • ها بسته, ها بسته مدیریت
 • واژنامه, FAQ, Mobile Site
 • جستجو, سایت نقشه
 • اصلی های توزیع
 • توزیع ارسال
 • آینده های نسخه
 • ما درباره
 • بندی رتبه آمار صفحه
 • آگهی
 • تورنت از دانلود


Extended Lifecycle Support for Ubuntu 18.04 - TuxCare


Copyright (C) 2001 - 2024 Atea Ataroa Limited. باشد می مربوطه مالکان به متعلق جتاری عالئم کلیه .است حمفوظ حقوق مهه خصوصی حرمی حفظ ساسیت. Change privacy settings.
دیرتوواچ مالی حامی Copenhagen.

پیشنهادات و اصطالخات: Jesse Smith

Tips: bc1qxes3k2wq3uqzr074tkwwjmwfe63z70gwzfu4lx
lnurl1dp68gurn8ghj7ampd3kx2ar0veekzar0wd5xjtnrdakj7tnhv4kxctttdehhwm30d3h82unvwqhhxarpw3jkc7tzw4ex6cfexyfua2nr
86fA3qPTeQtNb2k1vLwEQaAp3XxkvvvXt69gSG5LGunXXikK9koPWZaRQgfFPBPWhMgXjPjccy9LA9xRFchPWQAnPvxh5Le
0x969CD4E778C7b6549A2B00e34114e0168c86A542
PayPal.me/distrowPatreon.com/distrowatch